ചരിത്രപ്രധാനമായ വിധി

കുപ്രസിദ്ധമായ ഐ.പി.സി. സെക്ഷന്‍ 377 സുപ്രീം കോടതി അസാധുവാക്കി. "എൽ.ജി.ബി.ടി. വിഭാഗക്കാർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അനുഭവിച്ചുവരുന്ന പീഡനങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം മാപ്പുചോദിക്കണം" എന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

X’mas Gathering- 2018

X’mas Gathering- 2018
“Christmas is a season not only of rejoicing but of reflection!” – Winston Churchill In...

Monthly Community Meeting on ‘Romance and Relationships’

Monthly Community Meeting on ‘Romance and Relationships’
Monthly Community Meeting on ‘Romance and Relationships’ With emphasis on the romantic relationships of LGBTIQ...

Consultative Meeting on ‘Faith and Sexuality’

Consultative Meeting on ‘Faith and Sexuality’
There have been improved interventions of various faith based collectives, across India, in combating homophobia...

Monthly Community Meeting (MCM) for Queers & Allies

Monthly Community Meeting (MCM) for Queers & Allies
MCM (September 2018) on the Scope of 377 Verdict. This version of Queerala’ Monthly Community...

Right to Love and Choose One’s Partner! When?

Right to Love and Choose One’s Partner! When?
On 6th September, as Queerala joined the celebrations of the Supreme Court’s verdict which pronounced...

Misplacing Sexuality in contexts of Gender!

Misplacing Sexuality in contexts of Gender!
ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി കണ്ടവർ അതിലെ ജൻഡർ വിഷയത്തിന് പകരം ലൈംഗികത എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ/എഴുതുമ്പോൾ: സിനിമ കണ്ട അനേകം പേർ പ്രസ്തുത...

‘Homomorphism II, an exhibit on Same-Sex intimacy’ 14-21 July 2018

‘Homomorphism II, an exhibit on Same-Sex intimacy’ 14-21 July 2018
‘Homomorphism II, an exhibit on Same-Sex intimacy’ 14-21 July 2018 Kerala History Museum, Edappally, Cochin...

Issuing Gender Identity Certificate for Transgender People

Issuing Gender Identity Certificate for Transgender People
ജൻഡർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.. കഴിഞ്ഞ വർഷം റ്റി.ജി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഇറക്കിയപ്പോൾ അതിൽ വന്ന ചില ഗുരുതര പിഴവുകൾ...