ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ – വിദ്യാഭ്യാസ/തൊഴിലിടങ്ങളില്‍

വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സെക്ഷ്വൽ ഓറിയന്റെഷൻ ആൻഡ് ജൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി(SOGI) ഉൾകൊള്ളിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വെല്ലുവിളികളും; ക്വിയർ കോളം, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ലക്കം18 ജൂലായ് 2017]

Continue reading

A Gathering for Parents and Families of LGBTIQ People

Gathering for Parents, Siblings and Families of LGBTIQ people! Fear of family rejection is one of the most significant concerns for individuals belonging to sexual minorities, which often leads to…

Continue reading

Choqath, an invitation!

In Urdu, ‘Choqath’ means door frame. A door is an invitation, first and foremost. Nonetheless, doors are also shut, blinds and curtains drawn upon, souvenirs hung over, blessings and prayers…

Continue reading

So(u)ld Out! : Marriage pressure from family

Among the various enquiries, Queerala has been receiving for the past few years (2013 June-2017 May), a major layer of dilemma for queer individuals had its locus on Marriage Pressure…

Continue reading

Muhammed Unais wins Queerala Diversity Scholarship.

The Queerala Diversity Scholarship 2017 (http://queerala.org/diversity-scholarship-2017/), announced last month, as an encouraging token for young Malayali Queer individuals, had received 34 applications. The scholarship intended to support LGBTIQ persons who wish to pursue further studies while contributing to advocacy interventions. Continue reading

Queerala Diversity Scholarship 2017

Queerala, which completes four years of operations in Kerala realises the relevance of encouraging human resource of young queer individuals. As a token of fortitude for emerging personages from the…

Continue reading

CDS Triggers Sexual Minority Workplace Inclusion!

It has not been many months post Quest2016, a two day National Seminar on Queer Discourses and Social Dialogues, held at Centre for Development Studies(CDS, Trivandrum), organized by Queerala in…

Continue reading

നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം

കേരളത്തിലെ ലിംഗ/ലൈംഗികന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ നിലവിലെ അതിജീവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള  ലേഖനം (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് 2017 മാർച്ച് 21 ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്)                      

Continue reading