സ്വകാര്യത ഇനി ഒരു മൌലികാവകാശം

സ്വകാര്യത ഒരു മൌലികാവകാശം: ചരിത്രപ്രധാനമായ സുപ്രീംകോടതി വിധി സ്വകാര്യത ഒരു മൌലികാവകാശമാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഒമ്പതംഗബഞ്ച് വ്യാഴാഴ്ച ഐകകണ്‌ഠ്യേന വിധിച്ചു. സ്വകാര്യത എന്ന അവകാശം ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 21-ന്റെ ഒരു അനിവാര്യഘടകവും ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം-3 വാഗ്ദാനം…

Continue reading

8th Kerala Queer Pride| 12 August 2017 | Kochi

Click this link or the Facebook button below to view Photos. Organised by Queer Pride KeralamPhoto Credits: Prathyash Vipanchika Posted by Queerala on Saturday, August 12, 2017  

Continue reading

Muhammed Unais wins Queerala Diversity Scholarship.

The Queerala Diversity Scholarship 2017 (http://queerala.org/diversity-scholarship-2017/), announced last month, as an encouraging token for young Malayali Queer individuals, had received 34 applications. The scholarship intended to support LGBTIQ persons who wish to pursue further studies while contributing to advocacy interventions. Continue reading

CDS Triggers Sexual Minority Workplace Inclusion!

It has not been many months post Quest2016, a two day National Seminar on Queer Discourses and Social Dialogues, held at Centre for Development Studies(CDS, Trivandrum), organized by Queerala in…

Continue reading

Church Responses to Sexuality – Consultation

Asian Consultation on Church Responses to Human Sexuality and Gender Minorities-convened by NCCI (National Council of Churches India) and supported by Ecumenical partners, 7-9 Feb 2017 held at the Ecumenical…

Continue reading

Envisioning an Inclusive Church – Dialogue

Envisioning an Inclusive Church; Dialogue on Homophobia and Transphobia! A one day Dialogue on Gender and Sexuality Identities addressing homophobia and transphobia was combinedly organised by National Council of Churches…

Continue reading

Awareness Class on Sexual Minorities

Awareness Class and Open Forum on Sexual Minorities Organised by Readers Forum, Dept of English, Mar Athanasius College, Kothamangalam on 19 Aug 2016 “Only by speaking out can we create…

Continue reading

Peer Counseling Workshop for Queers and Allies 2016

“Mental Health depends on the maintenance of balance within the personality between the basic human urges and egocentric wishes on one hand and the demands of the conscience and society…

Continue reading