എല്‍.ജി.ബി.ടി. കൈപ്പുസ്തകം – മലയാളത്തില്‍

ലൈംഗിക-ലിംഗത്വ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും പദാവലിയും അനുബന്ധവിശദീകരണങ്ങളും, വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്ര-മനഃശാസ്ത്ര വശങ്ങളും, എൽ.ജി.ബി.റ്റി.ഐ.ക്യൂ. വ്യക്തികളുടെ മാതാപിതാക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങളും ഉൾകൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കൈപ്പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് അംഗം ഡോ. ഇക്‌ബാലിന്റേയും ചെന്നൈ ഐ.ഐ.ടി.യിലെ അദ്ധ്യാപകൻ ഡോ.…

Continue reading

Silence of Universities and Colleges towards UGC Anti-Ragging policy

Incongruous Silence of Universities and Colleges, in Kerala,towards the updated UGC Anti-Ragging policy
(This brief analysis report tries to bring insight on whether Universities in Kerala are following the UGC regulation on anti-ragging policy and how the disparity directly affects students from the sexual and gender minorities, in the state).

The Raghavan Committee Report(appointed by MHRD as per the Supreme Court’ order, in 2007), suggested some major recommendations on anti-ragging interventions by educational institutions to curb ragging. The committee was formed post SC’ hearing on SLP No (s) 24295 of 2006 University of Kerala Vs Council, Principals’, Colleges, Kerala & Ors (with SLP(C) No.24296-99/2004 & W.P. (Crl) No. 173/2006 and SLP(C) No.14356/2005). Some suggestions from the report are as following. Continue reading

കാതൽ വളയം

കാതൽ വളയം ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനായ ഹരി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി പോകുന്നു. അവന്റെ തുടയിൽ കൂട്ടുകാരൻ ടോണി പച്ച കുത്തിയ ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. നേർക്ക് നേരെ കെട്ടിയ രണ്ട് ഊഞ്ഞാലുകൾ പോലെ അവർ രണ്ട് കൊമ്പുകളിൽ നിന്ന് അകലുകയും അടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ചുണ്ടുകളും…

Continue reading

Focus Group Meeting On ‘Inclusive Workplaces’

A significant number of Malayali LGBTIQ people opt to work outside Kerala, for hardly any firm in the state has LGBTIQ inclusive HR policies. Those who survive, in Kerala, opt…

Continue reading

Autobiography and LGBTQ articles by a Gay Malayali

Interviewer: Akhil Sivanand Kishor Kumar is a Malayali from Kozhikode, who has publicly come out as Gay. His autobiography and LGBTQ related articles got published in the book “രണ്ട് പുരുഷന്മാര്‍…

Continue reading

Sensitization Meeting for Queers and Allies

Queerala, invites LGBTI individuals and allies for a training/sensitization meeting on ‘Inclusive Legal-Health-Eductional Policies’, on 10am-4pm, 26Jan 2018. The one day program , being organized as a part of Project…

Continue reading

Envisioning SOGI Friendly Campuses in Kerala

Campuses in Kerala, known for their political vigor has been extending solidarity for the LGBTQIA+ community, from the past few years. We believe that the scope of this alliance should…

Continue reading

Mindful Loving is also about mindful living.

Mindful Loving is also about mindful living. As I recently wrapped up my first ever 2 days experiential workshop for the LGBTIQ community-‘Mindful Loving’, I couldn’t help but astonish at…

Continue reading