കാതൽ വളയം

കാതൽ വളയം ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനായ ഹരി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി പോകുന്നു. അവന്റെ തുടയിൽ കൂട്ടുകാരൻ ടോണി പച്ച കുത്തിയ ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. നേർക്ക് നേരെ കെട്ടിയ രണ്ട് ഊഞ്ഞാലുകൾ പോലെ അവർ രണ്ട് കൊമ്പുകളിൽ നിന്ന് അകലുകയും അടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ചുണ്ടുകളും…

Continue reading

Focus Group Meeting On ‘Inclusive Workplaces’

A significant number of Malayali LGBTIQ people opt to work outside Kerala, for hardly any firm in the state has LGBTIQ inclusive HR policies. Those who survive, in Kerala, opt…

Continue reading

Autobiography and LGBTQ articles by a Gay Malayali

Interviewer: Akhil Sivanand Kishor Kumar is a Malayali from Kozhikode, who has publicly come out as Gay. His autobiography and LGBTQ related articles got published in the book “രണ്ട് പുരുഷന്മാര്‍…

Continue reading

Sensitization Meeting for Queers and Allies

Queerala, invites LGBTI individuals and allies for a training/sensitization meeting on ‘Inclusive Legal-Health-Eductional Policies’, on 10am-4pm, 26Jan 2018. The one day program , being organized as a part of Project…

Continue reading

Envisioning SOGI Friendly Campuses in Kerala

Campuses in Kerala, known for their political vigor has been extending solidarity for the LGBTQIA+ community, from the past few years. We believe that the scope of this alliance should…

Continue reading

Mindful Loving is also about mindful living.

Mindful Loving is also about mindful living. As I recently wrapped up my first ever 2 days experiential workshop for the LGBTIQ community-‘Mindful Loving’, I couldn’t help but astonish at…

Continue reading

Indo-Swedish Academic Exchange Program

Indo Swedish Academic Exchange Program (By Indo Swedish Academic Exchange Forum and Hersby Institute Sweden, hosted by St Teresa’s college, Ernakulam) Student Exchange program of ASEAF in collaboration with St.…

Continue reading

സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യര്‍!

Continue reading