സ്വവര്‍ഗാനുരാഗങ്ങള്‍

സ്വവര്‍ഗാനുരാഗങ്ങള്‍

“സ്വവര്‍ഗാനുരാഗങ്ങള്‍” — A humorous take on gay-arranged marriages conducted by parents. Published in Mathrubhumi daily 2013 December.

Loading