സാങ്കേതികപദാവലി

Allyഅനുഭാവി
Alternate sexualityഇതരലൈംഗികത
Androphilicപുരുഷപ്രണയി
Asexualityഅലൈംഗികത
Biphobiaഉഭയലൈംഗികഭീതി
Bisexualityഉഭയലൈംഗികത
Bisexualsഉഭയലൈംഗികര്‍ / ഉഭയവര്‍ഗപ്രേമി
Coming Outവെളിപ്പെടുത്തൽ
Gayഗേ, സ്വവര്‍ഗപ്രേമി/സ്വവര്‍ഗാനുരാഗി
Gay Prideസ്വവര്‍ഗലൈംഗികസ്വാഭിമാനം
Genderജൻഡർ, ലിംഗഭേദം/ലിംഗബോധം
Gender Identityലിംഗബോധം/ലിംഗബോധസ്വത്വം/ലിംഗതന്മ
Hermaphroditeദ്വിലിംഗം
Heterosexualഭിന്നവര്‍ഗലൈംഗികര്‍
Heterosexualityഭിന്നവര്‍ഗലൈംഗികത
Homophobiaസ്വവര്‍ഗഭീതി
Homosexualityസ്വവര്‍ഗലൈംഗികത
Internalized homophobiaഅന്തര്‍ഗത സ്വവര്‍ഗഭീതി
Intersexഇന്റർസെക്സ്
Lesbianലെസ്ബിയൻ, സ്വവര്‍ഗപ്രണയിനി
Men who have Sex with Men – MSMപുരുഷന്മാരോട് ലൈംഗികബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്ന പുരുഷന്മാര്‍
Pansexualityസമസ്തലൈംഗികത
Pride Paradeസ്വാഭിമാനപ്രകടനം
Sexലിംഗം
Sexual identityലൈംഗിക സ്വത്വം/തന്മ
Sexual Orientationലൈംഗികചായ്‌വ്
Sexual Behaviourലൈംഗികപെരുമാറ്റം
Straightസ്ട്രെയിറ്റ് (എതിർലിംഗത്തിൽ ഉള്ളവരോട് താല്പര്യം ഉള്ള വ്യക്തികളെ കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം)
Transgenderട്രാന്‍സ് ജന്‍ഡര്‍
Transphobiaട്രാന്‍സ് ജന്‍ഡര്‍ വ്യക്തികളോടുള്ള ഭീതി

കൂടുതലറിയാന്‍ ഈ ലിങ്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

Loading