സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യര്‍!